Pracownicze plany kapitałowe, czyli PPK służą do systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników i są przeznaczone do wypłaty po osiągnięciu przez nich 60 roku życia. Co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Kto i kiedy może stworzyć pracownicze plany kapitałowe?

PPK zostały wprowadzone do biznesu w 2019 roku. Data wdrożenia takiego planu kapitałowego w przedsiębiorstwie jest uzależniona od liczby pracowników. W dużych przedsiębiorstwach PPK pojawiły się najwcześniej, natomiast w organizacjach zatrudniających maksimum 20 osób, plany pojawiły się dopiero w 2021 roku. Docelowo takie rozwiązanie ma się pojawić nawet w przypadku działalności, które zatrudnia jedną osobę.

PPK są obejmowani wszyscy pełnoletni pracownicy zatrudnieni na umowy, od których są odprowadzane obligatoryjne składki emerytalno-rentowe (https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-pracownicze-doradztwo-hr/pracownicze-plany-kapitalowe.html). 

Zaliczamy do nich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania lub mianowania. Są to także wszystkie osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, członkowie spółdzielni rolniczych lub kółek rolniczych, a także członkowie rad nadzorczych i osoby przebywające w danym momencie na urlopach wychowawczych czy też pobierające zasiłki macierzyńskie.  

Kto nie musi zawierać umowy o zarządzanie PPK?

Przedsiębiorca, który posiada status mikroprzedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców jest zwolniony z zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. 

PPK

Podobnie sytuacja wygląda u przedsiębiorcy, który prowadzi Pracownicze Programy Emerytalne. Jest jednak pewien warunek. Do takiego programu musi przystąpić minimum 25% osób zatrudnionych, którzy jednocześnie odprowadzają składki podstawowe do PPE równej co najmniej 3,5% swojego wynagrodzenia. Jeżeli natomiast przedsiębiorca z jakiegoś powodu zawiesił na czas przekraczający 90 dni odprowadzanie składek do PPE, wówczas jest zobligowany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK.

Oszczędności w ramach pracowniczego planu kapitałowego są tworzone zarówno przez osoby zatrudnione, jak i przez przedsiębiorstwa oraz państwo. Zatrudnienie oraz zatrudniający finansują jednak tylko kwoty podstawowe wynoszące odpowiednio 2% i 1,5 % wynagrodzenia netto, ale mają możliwość wpłacania kwot dodatkowych.