Każdy, kto interesuje się giełdą, choć raz spotkał się z pojęciem, jakim jest IPO. Z angielskiego jest IPO oznacza Initial Public Offerin, co możemy rozumieć jako pierwszą ofertę publiczną. Jest to więc próba pozyskania kapitału potrzebnego na dalszy rozwój spółki, w sposób, jakim jest oferta publiczna. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku spółek, które możemy określić jako dojrzałe, a które osiągnęły już swoją wielkość krytyczną. Możliwe jest wtedy działanie w przyszłości jako spółki publicznej. Podstawą inwestycji jest w takiej sytuacji potencjalny rozwój danej spółki w perspektywie najbliższych kilku lat, dzięki rozbudowie i rozwoju oraz poprzez konsolidację rynku. 

Co daje spółce IPO?

Wiarygodność danej spółki oraz jej dobra konkurencyjność są w tym modelu pozyskiwania środków finansowych kluczowe i to one w podstawowy sposób wpływają na decyzję o pozyskaniu finansowania. To jakie kwoty w efekcie IPO uda się zdobyć są wydawane na cele, które zostały określone w prospekcie emisyjnym. Najczęściej pozyskany w ten sposób kapitał wydatkuje się na stworzenie dobrego planu inwestycyjnego, uzyskanie podwyższenia kapitału obrotowego lub w innych przypadkach akwizycje. 

Decydują się na ipo, należy mieć świadomość tego, że jest to proces wieloetapowy i długotrwały, a finansowanie z tego tytułu następuje tylko raz. Z tego powodu mając na uwadze okresowe zapotrzebowanie na zwiększenie kapitału celem skutecznego rozwoju spółki oraz realizację strategii o charakterze długookresowym spółki decydują się na podejmowanie kolejnych emisji akcji. SPO przeprowadzane są celem finalizacji kolejnych planów inwestycyjnych założonych w planach rozwoju. 

Co jest ważne podczas IPO?

Jeśli przygotowujemy się do IPO, musimy zadbać o to, aby spółka była w stanie udzielić informacji finansowych oraz być dla potencjalnych inwestorów transparentna. Wymogi te są stawiane przed wszystkimi spółkami, które są już notowane na giełdzie. Brak spełnienia powyższych warunków może skutkować tym, że inwestorzy niechętnie będą decydowali się na zakup akcji w porównaniu do innych spółek, które już są notowane na rynku. Oczekiwania te są zrozumiałe również z powodu braku płynności, jaka może wystąpić od zapisu do pierwszego notowania na giełdzie. Wielkość dyskonta jest zależna, od jakiej tego specyfiki jest dana spółka oraz jaka występuje aktualna koniunktura na rynku kapitałowym. Proces, jakim jest IPO, jest emisją nowych akcji, jednak często łączony jest również z plasowaniem akcji, które już istnieją w obiegu przez obecnych akcjonariuszy.